Aktuální možnosti

Výzva pro ZŠ a MŠ

MF ČR vyhlásilo výzvu VPS – 228 - 3 - 2021 k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky.

Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc obyvatel. Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Maximální dotace na akci je 20 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Minimální výše dotace na akci celkem je 600 tis. Kč.

Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.

Akce musí být ukončena do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení nebo jiného vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce. V případě, že pravomocné stavební povolení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce bylo vydáno před datem vyhlášení výzvy, musí být akce ukončena do 2 let od data vyhlášení výzvy.

Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace: 10 % z celkových nákladů akce.

Termín ukončení lhůty pro předložení úplné (všechny požadované údaje) a kompletní (všechny požadované přílohy) žádosti o dotaci je stanoven na 18. 4. 2021 23:59:00 hod.

Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace na rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 1/2021/NNO pro nestátní neziskové organizace na rok 2021.

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Jsou podporovány tyto oblasti:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Oprávněný žadatel o dotaci je stanoven v rámci jednotlivých oblastí podpory. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

Þ osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž jsou aplikována nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,

Þ ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů (provozní náklady, nemateriální náklady (služby), materiální náklady),

Þ úhrada členských příspěvků národním nebo evropským vládním i nevládním organizacím a institucím, a to maximálně do výše 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu“.

Dolní limit dotace na jednu žádost činí 50 000,- Kč.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. března 2021 a končí dne 7. dubna 2021.

Více informací zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dotace pro nestátní neziskové organizace 2021 (mmr.cz)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora bydlení tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hod.

Výzva z podprogramu Podporované byty má dva dotační tituly, a to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života). Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tis. korun.
Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.
Výzva z podprogramu Technická infrastruktura je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Více informací:
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyzvy-na-podporu-bydleni-jsou-vyhlaseny-prip
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně.

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Takže pokud plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, tak si můžete požádat o dotaci na projektovou přípravu.

Výše příspěvku je až 90 % celkových způsobilých výdajů, max. 5 mil. Kč a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2020 od 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2022. Výzva je průběžná.

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86

Facebook