Novinky

Vyhlášení výzvy č.4 a č.5 v Integrovaném regionálním operačním programu

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu č. 4 a výzvu č. 5

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 4. 5. 2020 výzvu č. 4 Infrastruktura dopravy II a výzvu č. 5 Infrastruktura vzdělávání II k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V rámci výzvy č. 4 budou podporovány projekty na zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména výstavba/rekonstrukce chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů a lávek pro chodce, realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů. Výzva je určena pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Alokace výzvy činí 4.910.867,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200.000,- Kč, maximální výše 3.128.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.

V rámci výzvy č. 5 budou podporovány projekty na zlepšení infrastruktury pro předškolní vzdělávání, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. A to zejména (podle podporované aktivity) rekonstrukcí/stavební úpravou stávající infrastruktury, pořízením vybavení budov a učeben, pořízením kompenzačních pomůcek, zajištěním vnitřní konektivity školy a připojením k internetu, budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.  Výzva je určena pro kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Alokace výzvy činí 4.558.185,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.250.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:

PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;

Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

MAS bude k vyhlášeným výzvám pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

 

Facebook