Novinky

Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více zde 

Facebook