Výzvy OP ŽP

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření
Výzva č. 2 Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Pozvánka na seminář pro žadatele OP ŽP

V MAS Brána Vysočiny plánujeme vyhlásit začátkem roku 2019 výzvy v Operačním programu Životní prostředí na biokoridory, ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech. Pro zájemce z řad obcí, firem i fyzických osob pořádáme seminář už 21.11.2019 od 9 do 11 hodin na tišnovské radnici.

Pozvání přijaly i odbornice na typové projekty a zpracování dokumentace, bude možnost s nimi na místě konzultovat Vaše záměry.

Pozvánka

Prezentace

 

MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

VÝZVA Č.1

Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
(plánovaná alokace 2,5 mil. Kč, výše dotace až 100%)
Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
(plánovaná alokace 2,5 mil. Kč, výše dotace až 80%)

VÝZVA Č.2

Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
(plánovaná alokace 5 mil. Kč, výše dotace až 60%)

Potencionální žadatelé těchto výzev jsou: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Přesné znění výzvy zveřejníme na těchto webových stránkách nejpozději v den vyhlášení.


Plánované výzvy můžete už nyní konzultovat:
s manažerkou MAS PhDr. Libuší Beranovou, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobil: 777 706 722
Mgr. Petrou Šnepfenbergovou, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobil: 665226263

 

VÝZVA Č. 1

Operační program Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivity 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
4.3.5 Realizace přírodně blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Číslo výzvy MAS 1
Druh výzvy Kolová
Vyhlášení výzvy MAS 4. čtvrtletí roku 2018
Příjem žádostí o podpor v MS2014+ 1. pololetí roku 2019
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 31. 12. 2023 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka alokace 5 000 000,- Kč Aktivita 4.3.2   2 500 000 Kč
Aktivita 4.3.5   2 500 000 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro projekt 80% - 100% dle tematického zaměření projektu
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální      100 000,- Kč
Maximální  2  500 000,- Kč
Podmínky dotace  - zpracování tzv. biologického posouzení
- 3 roky následné péče (lze hradit z projektu)
- udržitelnost 10 let
- 100% nahraditelnost výsadeb při úhynu
Co lze z dotace hradit kromě výsadeb - projektová příprava
- autorský a technický dozor (max. 6-10% celkových nákladů projektu)
- zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
- zadávací dokumentace
- biologické posouzení
- podání žádosti o dotaci v IS KP 14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)
Aktivita 4.3.2 - realizace ÚSES

Cílem je prostřednictvím investic do zakládání nových, rozšíření  či zlepšení funkčního stavu stávajících skladebných prvků ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území, zachovat či znovuobnovit přirozený genofond krajiny a zachovat či podpořit rozmanitost původních biologických druhů a jejich společenstev.

Podporovaná opatření

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí např.:
- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění na orné půdě

 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES např.:
- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
- rozšíření existujících prvků o remízy
- rozšíření existujících prvků o liniové výsadby
- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

 

 

Aktivita 4.3.5 - protierozní opatření

Cílem je pomocí investic na ochranu půdy zmírnit negativní projevy vodní a větrné eroze a zvýšit retenci vody v krajině.

Podporovaná opatření

Opatření zamezující vodní erozi např.:
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
- zakládání průlehů se zatravněním
- zakládání travních pásů ke vsáknutí vody
- zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku
- zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- zatravněné svodné příkopy
- preventivní opatření
- zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody
- zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody
- obnova vegetačních protierozních prvků

 

Opatření zamezující větrné erozi např.:
- obnova či zakládání větrolamů
- dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru
- víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti větru

 

Návrhy některých opatření na zemědělské půdě typu TPEO jsou uvedené i na portálu Voda v krajině (http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice).

 

VÝZVA Č. 2

Operační program Operační program Životní prostředí
Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Číslo výzvy MAS 2
Druh výzvy Kolová
Vyhlášení výzvy MAS 4. čtvrtletí roku 2018
Příjem žádostí o podpor v MS2014+ 1. pololetí roku 2019
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 31. 12. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka alokace 5 000 000,- Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro projekt 60%
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální      100 000,- Kč
Maximální     2 500 000,- Kč
Podmínky dotace  - zpracování tzv. biologického posouzení
- 3 roky následné péče (lze hradit z projektu)
- udržitelnost 10 let
- 100% nahraditelnost výsadeb při úhynu
Co lze z dotace hradit kromě výsadeb - projektová příprava
- autorský a technický dozor (max. 6-10% celkových nákladů projektu)
- zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
- zadávací dokumentace
- biologické posouzení
- podání žádosti o dotaci v IS KP 14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)

Aktivita 4.4.1 – Revitalizace sídelní zeleně

Cílem je zvyšovat kvalitu životního prostředí v sídlech prostřednictvím zakládání a obnovy ploch a prvků sídelní zeleně.

Podporovaná opatření

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
- zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí
- zakládání a obnova lesoparků a hájů
- zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků
- vytváření průlehů se zatravněním
- zakládání a obnova alejí
- zakládání a obnova zeleně podél komunikací
- zakládání a obnova uličních stromořadí
- zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství (mimo vnitrobloky)
- zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského vybavení (školy, nemocnice ...)
- zakládání a obnova zahrad v areálech významných veřejných budov
- obnova historických parků (mimo národní kulturní památky)
- zakládání a obnova zeleně hřbitovů
- zakládání a obnova zeleně dětských hřišť

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody:
- tůně/jezírka
- mokřady
- vodní toky a jejich částí
- drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné
- pro život a vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících materiálů)

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity:
- bezpečné ponechání stojících torz dřevin
- bezpečné ponechání doupných stromů
- zpracování a ponechání ležících kmenů
- zpracování a ponechání větví v hromadách
- vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy

jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra:
- zakládání a obnova zatravněných ploch
- zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin

jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře:
- informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření
- interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření:
- hmyzí hotely
- lavičky pro veřejnost
- odpadkové koše
- stojany na kola
- veřejná pítka
- zahrazovací sloupky k zeleni
- žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek
- na nepropustných plochách stromové mříže
- psí záchody

jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně:
- přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné
- rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem
- budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem

Přesné znění výzev zveřejníme na těchto webových stránkách nejpozději v den vyhlášení.