Výzvy PRV

Harmonogram výzev PRV

Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny


Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.1.2018 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 15. do 30. ledna 2018 přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 28.3.2018

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu
F1 A Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2 254 560,- Kč
F2 B Investice do zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 640 000,- Kč
F3 C Diversifikace zemědělství Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 600 000,- Kč
F4 D Spolupráce subjektů Článek 35, odstavec 2., písmeno d) - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 1 000 000,- Kč

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 5 494 560,- Kč

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele 4.1.2018

Prezentace ze semináře pro žadatele 4.1.2018
Časový harmonogram výzvy

Text výzvy č. 1

Soupis všech otázek a odpovědí od žadatelů k 1. výzvě PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzvy PRV
Zápis z jednání VK – PRV – výzva č. 1
Prezenční listina VK - PRV
Zápis z jednání PgV – PRV – výzva č. 1
Prezenční listina PgV - PRV

Kvůli chybnému přidělení bodů jednomu projektu (žadatel nedodal výpis z KN) musel znovu proběhnout hodnocení i výběr projektů.

Celkový výsledek tohoto projektu byl ponížen o 5 bodů, ale přesto to pořadí tohoto projektu v seznamu projektů nezměnilo.

Zápis z jednání VK – PRV – oprava výzva č. 1
Prezenční listina VK - PRV
Zápis z jednání PgV – PRV – oprava výzva č. 1
Prezenční listina PgV - PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzvy PRV - oprava

Přílohy výzvy:

Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Aktuální znění vyhlášených Fichí:
Fiše A - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše B - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše C - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše D - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Příloha č. 1 Formulář Příjmy ze zemědělské prvovýroby
Příloha č. 2 Osnova podnikatelského plánu ve struktuře, která je uvedena jako Příloha 20 Pravidel 19.2.1
Příloha č. 3 Povinné náležitosti smlouvy o spolupráci
Příloha č. 4 Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2017 (dle ČSÚ)

INSTRUKTÁŽNÍ LIST – ŽÁDOST O DOTACI 19.2.1 

Další dokumenty:

Pravidla pro žadatele pro rok 2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Revize pravidel pro žadatele 19.2.1. k 29.3.2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Příloha 5 Pravidel (nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader) – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)
Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP
Příloha 6 Pravidel – Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHÚL
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – lesní cesty
Příloha 8 Pravidel – Potvrzení krajské veterinární správy
Příloha 11 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Příloha 19 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (aktivní pdf)
Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj))
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře
Pravidla povinné publicity PRV
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Podmínky pro zadávání veřejných zakázek
Podmínky výpočtu finančního zdraví
METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis 

Žádost o platbu

Postup pro podání žádosti o platbu

Postup - vygenerování, vyplnění a odeslání ŽoP
Hlášení o změnách

Zjednodušený postup pro podání hlášení o změnách

 

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Řídícím orgánem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

V Programu rozvoje venkova přes MAS Brána Vysočiny bude vyhlášena výzva v lednu 2018 s alokací 5 500 000 Kč.
Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše:
1. investice do zemědělských podniků
2. investice do zemědělských produktů - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3. diverzifikaci zemědělství - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (i pro nezemědělce)
4. spolupráci subjektů - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
Dle čerpání v jednotlivých fiších bude pak buď hned následně vyhlášena další výzvu (předpokládáme fiše investice do zemědělských podniků a produktů) anebo se další výzva vyhlásí až v roce 2020 na 1,2 mil. Kč.

Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod. v jednací místnosti radnice města Tišnova (nám. Míru 111, Tišnov)

Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!!

Pozvánka

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 proběhl seminář ohledně možnosti získání dotací v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS Brána Vysočiny. 

prezentace ze semináře 12.10.2017

základní informace k PRV

preferenční kritéria

Od 1.12.2017 bude v platnosti Příručka pro zadávání veřejných zakázek verze 3
Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná.
Výzva naší MAS bude vyhlášena 2.1.2018, je tedy třeba řídit se Příručkou pro zadávání veřejných zakázek verze 3 (pro MAS platnou od 1.12.2017)
Cenový marketing - pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím elektronického tržiště (zakázku není možné zadat napřímo). Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo elektronického tržiště. Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy. Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádosti o dotaci nepřikládá. Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o platbu (nejedná se o výběrové/zadávací řízení). Nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu je příjemce dotace povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole.

Výběrové řízení lze provést před podáním Žádosti o dotaci, pokud se tak stane, musí být provedeno s odkladným účinkem podpisu smlouvy - na dobu po podání Žádosti o dotaci. Toto omezení by mělo být uvedeno ve vyhlášení výběrového řízení.
Dle tiskové zprávy k aktualizaci Pravidel 19.2.1.: "Spolu s Pravidly nabude účinnosti i Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (verze 3). Podle této Příručky budou muset postupovat všichni žadatelé u výběrových řízení zahájených ode dne 1. 12. 2017."

V obecné části Pravidel 19.2.1 je v kapitole 6., bodu e) uvedeno: "výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu; D jinak K"


Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

Pozvánka