Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019

2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019.

Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně
- Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu)

- Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a

- Diverzifikace zemědělství (investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností v rámci CZ NACE C, F, G, I, J. M, N, P, R a S: http://www.nace.cz/)

Je možné s námi vaše projekty konzultovat již nyní. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Milana Kouřila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

MAS Brána Vysočiny - aktualizace harmonogramu výzev IROP + OPZ

MAS Brána Vysočiny informuje, že byla provedena aktualizace harmonogramu výzev v Integrovaném regionálním operačním programu pro rok 2019. Programový výbor schválil plán vyhlášení dvou výzev – Infrastruktura dopravy II. a Infrastruktura vzdělávání II. Obě výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2019. Informace o vyhlášení výzev, včetně popisu podporovaných aktivit a dalších podrobnostech výzvy, bude zveřejněna na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/.

Zde základní avízo o plánovaných výzvách v IROP a OP Z

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

Aktualizovaný harmonogram výzev OP Z je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz

Společná zpracovna - setkání

Jste srdečně zváni na další setkání k přípravě společné zpracovny. Sejdeme se 19.6. v 17 hod. v kanceláři MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov (vchod hnědými vraty vedle městské policie do parku, vstup do budovy dveřmi vlevo, výstup do 1. patra). 

Program:

1. kam jsme se posunuli v přípravě společné zpracovny/prodejny v Tišnově

2. rozpočet akce, potřebné náležitosti, jak provozovat komunitní zpracovnu/prodejnu: založení družstva (komunita) apod.

3. Victorina Loca: družstevní prodejna v Příboře (v říjnu tam pojedeme na exkurzi, samozřejmě jste zváni)

4. překvapení

 Registrace prosím na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Den s MAS - pracovní jednání

Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další.

Pracovníci MAS Brána Vysočiny informovali o vyhlášených a plánovaných výzvách v jednotlivých operačních programech, o realizovaných projektech (projekt Zasaď strom, Cesta republiky stromy lemovaná, Klimatická zeleň), o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a o další činnosti MAS. Zároveň jsme prezentovali místní výrobky.

 

Zveme vás na cyklus 6 akcí

Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách - Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.).

Plakát výměny zkušeností

4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne  7. června 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod.  Ekostatek Vlkaneč – zpracovna Jiráskova 153, Golčův Jeníkov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Informace o schválení Evaluační zprávy ze střednědobé evaluace činnosti MAS

Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces vyhodnocení

-          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,

-          samotné činnosti MAS

-          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

MAS pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc poděkovat.

Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 (tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS.

Evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Evaluační zpráva, případně využijte odkaz: http://masbranavysociny.cz/images/files/sclld/evaluacni_zprava_final.pdf

               

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč.

Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde

MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze

Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

V Integrovaném regionálním operačním programu bude vyhlášena výzva na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzva na zajištění bezpečnosti chodců v obcích.

V Operačním programu Životní prostředí byla vyhlášena 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019.

V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fichi A Investice do zemědělských podniků, fichi B Investice do zemědělských produktů a fichi C Diverzifikace zemědělství.

Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách www.masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy.

V únoru byly vyhlášeny výzvy

V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde.

Leták k výzvám

Seminář Podpora rozvoje zpracování masa

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Facebook